Organisatie van de Stichting SCSN

De stichting SCSN bestaat uit 2 organen, het bestuur en de raad van toezicht.

Het Bestuur

Het bestuur van de stichting bestaat uit ten minste één lid. Het aantal bestuursleden wordt door de Raad van Toezicht vastgesteld.
De bestuurders worden benoemd door de Raad van Toezicht. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. De diverse functies kunnen ook door één persoon worden vervuld.

De belangrijkste taken van het bestuur zijn:
Het bestuur is belast met het besturen van de stichting en is verantwoordelijk voor het definiëren van de lange termijn ambities, het opstellen en uitvoeren van het jaarplan en de jaarbegroting, het goedkeuren van belangrijke wijzigingen in de standaard, het coördineren en uitvoeren van dagdagelijkse activiteiten, het aansturen van de support organisatie en het vormen en voorzitten van werkgroepen.

Raad van Toezicht

De stichting kent een Raad van Toezicht bestaande uit tenminste vier leden die tweejaarlijkse worden verkozen door belanghebbenden.
De belanghebbenden zijn onderverdeeld in vier groepen:

  • Maakbedrijven,
  • Service Providers en software leveranciers,
  • Brancheorganisaties,
  • Kennisinstellingen.

Er wordt gestreefd uit elke categorie primaire belanghebbenden twee leden te benoemen, aangevuld met een voorzitter vanuit het bestuur.

De belangrijkste taken van de raad van toezicht zijn:
De Raad van Toezicht is primair verantwoordelijk voor het goedkeuren van lange termijn ambities, het jaarplan en jaarbudget, het controleren van het bestuur van de stichting.

Naast deze formele organen werkt de stichting SCSN met een support organization en working groups.
De support organization wordt ingezet voor de technische ondersteuning van oa semantische standaarden en de infrastructuur.
Working groups worden op project basis gevormd om bv uitbreidingen of verbeteringen door te voeren. Working groups zijn het voornaamste medium waar aangesloten bedrijven kunnen meewerken aan ontwikkelingen en de toekomst van de stichting SCSN kunnen vormgeven. Meer over het hoe en wat van working groups is te vinden op de pagina Working Groups.

> terug

Up